TERMS & CONDITIONS [DUTCH]

Algemene voorwaarden – WolfStar Media

Artikel 1. Definities 1.

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.Opdrachtnemer: WolfStar Media
3. Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer.
4. Opdracht: De in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen en alle door WolfStar Media gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door WolfStar Media verrichtte handelingen.
2. Door ondertekening van een overeenkomst met WolfStar Media verklaart de opdrachtgever dat hij of zij of zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van WolfStar Media en dat hij of zij met deze voorwaarden akkoord gaat. Dit gebeurt bij bevestiging per email, er wordt hier duidelijk verwezen naar deze voorwaarden.
3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WolfStar Media en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. De door WolfStar Media gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven.
2. WolfStar Media is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan aan WolfStar Media wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en WolfStar Media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht WolfStar Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat WolfStar Media gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor WolfStar Media van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van het project.

4. Een maand (30 dagen) na facturatie wordt het product als volledig beschouwt en worden verdere veranderingen aan het eindproduct niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 10 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door WolfStar Media aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
6. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van
opdrachtgever.
7. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij of zij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
8. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 25 voor de tweede aanmaning. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitenrechtelijke en rechtelijke kosten.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

 

1. De opdrachtgever draagt zorg voor zeer tijdige aanlevering van het materiaal.
2. WolfStar Media mag de geleverde producten van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 

1. WolfStar Media zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal WolfStar Media steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WolfStar Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WolfStar Media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WolfStar Media zijn verstrekt, heeft WolfStar Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. WolfStar Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WolfStar Media kenbaar behoorde te zijn.
5. WolfStar Media zal het product opleveren binnen de in de bevestiging vermeldde termijn, verstuurt na akkoord op offerte, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplever termijn geheel worden gefactureerd.
6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft WolfStar Media het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat WolfStar Media hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
7. Indien door WolfStar Media of door WolfStar Media ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
8. Opdrachtgever vrijwaart WolfStar Media voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
9. WolfStar Media zal in producties van evenementen met lasers, de laserlichten vermijden.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

1. Indien WolfStar Media op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan WolfStar Media worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van WolfStar Media WolfStar Media is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
2. Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal WolfStar Media opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van het project is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan de montage te laten uitvoeren.
4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor WolfStar Media van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging

1. WolfStar Media kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met WolfStar Media gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
2. WolfStar Media heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens WolfStar Media niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. WolfStar Media zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van WolfStar Media kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10. Levering en levertijd

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

 

Artikel 11. Copyright

 

1. Alle aan WolfStar Media verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
2. Alle door WolfStar Media geproduceerde video’s en promotiematerialen kunnen door WolfStar Mediavoor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

1. WolfStar Media en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
2. De aansprakelijkheid van WolfStar Media zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

 

Artikel 13. Overmacht

 

1. In geval van overmacht is WolfStar Media gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

 

Artikel 14. Diverse bepalingen

 

1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
3. WolfStar Media kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de geleverde producten. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij of zij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

4. WolfStar Media heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 

Artikel 15. Derden

 

​1. WolfStar Media is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door WolfStar Media doorgevoerd.

2. WolfStar Media kan facturen laten versturen door Derden.

 

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 

1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle beelden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de productie. Deze bestanden worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
2. De door WolfStar Media vervaardigde van alle geleverde producten aan de opdrachtgever is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
3. Door WolfStar Media of anderen geproduceerde media blijft eigendom van WolfStar Media

 

Artikel 17. Privacy bepalingen

 

1. Uw persoonsgegevens worden door WolfStar Media slechts gebruikt om in de administratie te verwerken. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. WolfStar Media verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

2021